www.archive-info-2014.com » INFO » A » ADVOCAATUTRECHT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Bors Advocatuur - Home
  Descriptive info: .. Home.. Achtergrond.. Klachtenregeling.. Algemene voorwaarden.. Routebeschrijving.. Links.. Bors Advocatuur.. Mr Bors werkt zowel voor bedrijven als particulieren.. Hét kantoor waar de.. menselijke maat telt en waar uw zaken met persoonlijke aandacht behandeld.. worden.. Er is ook aandacht voor de mens achter het juridische probleem,.. waarbij een pragmatische aanpak vooropstaat.. Als u een juridisch probleem heeft kunt u altijd geheel vrijblijvend en gratis een.. afspraak maken.. Het is mogelijk om aan het begin van de avond af te spreken.. Mr Bors heeft als vakgebied:.. bankrecht..  ...   de hoek van de.. Maliebaan en de Nachtegaalstraat.. Het is gemakkelijk te bereiken met.. openbaar vervoer, de bus stopt bijna voor de deur.. Ook met de auto is het.. eenvoudig te vinden en er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid.. Zie voor een uitgebreide routebeschrijving de contactpagina.. Advocaat.. Mr J.. G.. W.. Bors.. Nachtegaalstraat 94-I.. 3581 AP Utrecht.. Tel.. : 030-2145921.. Fax.. : 030-2145356.. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Copyright 2008 Mr J.. Designed by.. Viverosoft.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Bors Advocatuur - Achtergrond
  Descriptive info: Achtergrond.. Mr Bors begon zijn loopbaan als beroepskeuzeadviseur, waarbij hij jonge mensen op weg hielp met hun school- en beroepskeuze en cliënten adviseerde wanneer zij arbeidsongeschikt waren geworden.. Na een paar jaar maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven, waar hij zich aanvankelijk bezig hield met het geven van loopbaanadviezen en het selecteren van personeel in het bankwezen.. Omdat het recht hem vanuit zijn vorige functies steeds meer was gaan boeien heeft hij besloten om een rechtenstudie te gaan volgen en ging hij tijdens zijn studie reeds in de functie van bedrijfsjurist bij de Postbank werken.. Op die manier heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan van het bankwezen.. Na enige jaren in de incassowereld en het notariaat gewerkt te hebben, is hij als advocaat beëdigd in 2002.. Na zijn beëdiging heeft Mr Bors zo n 4 jaar kantoor gehouden bij de Adviesgroep Lekstreek advocaten te Nieuwegein en sedert enkele jaren is hij zelfstandig gevestigd  ...   zoals alle andere advocaten aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA).. Mr Bors heeft een advocatenkantoor dat zowel voor bedrijven als particulieren werkt.. Een kantoor waar de menselijke maat meetelt en waar uw zaken met persoonlijke aandacht behandeld worden.. Er is ook oog voor de mens achter het juridische probleem waarbij een pragmatische aanpak vooropstaat.. Als u een juridisch probleem heeft kunt u altijd geheel vrijblijvend en gratis een afspraak maken.. Het is het mogelijk om aan het eind van de dag of begin van de avond af te spreken zodat u niet speciaal vrij hoeft te nemen.. Het kantoor bevindt zich in het centrum van Utrecht op de hoek van de Maliebaan en de Nachtegaalstraat, aan de Nachtegaalstraat 94-I.. Het is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (lijn 3 richting Fockema Andrealaan), de bus stopt bijna voor de deur.. Ook met de auto is het eenvoudig te vinden en er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid..

  Original link path: /achtergrond
  Open archive

 • Title: Bors Advocatuur - Klachtenregeling
  Descriptive info: Klachtenregeling.. Indien u klachten heeft of niet tevreden bent over de werkwijze van Bors advocatuur heeft het kantoor van Mr Bors een klachten regeling.. Klik op Klachtenregelement.. Klik op formulier..

  Original link path: /klachtenregeling
  Open archive
 •  

 • Title: Bors Advocatuur - Algemene voorwaarden
  Descriptive info: DIENSTVERLENINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.. van.. BORS, ADVOCAAT.. DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN.. 1.. Algemeen.. 1.. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die bevoegd een opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt.. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Mr J.. Bors, advocaat, gevestigd en kantoor houdende te 3581 AP Utrecht aan de Nachtegaalstraat 94 I.. 2.. Deze algemene voor waarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij Mr J.. Bors als opdrachtnemer optreedt, ongeacht anders luidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.. 3.. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer K 256 en worden bij elke offerte verstrekt.. De voorwaarden zullen tevens op verzoek kosteloos worden toegezonden.. 2.. Offertes.. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor de aanvaarding bevatten.. Zij zijn gebaseerd op normale uitvoering tijdens normale kantoortijden en zijn exclusief omzetbelasting.. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.. Alle offertes ook die welke een vast honorarium voor exact bepaalde werkzaamheden inhouden, zijn en blijven approximatief.. 4.. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.. 5.. Indien om welke reden dan ook er meer dan 15% meeruren moet worden besteed aan uitvoering van een offerte met vast honorarium dan is de opdrachtnemer gerechtigd de opdracht terug te geven dan wel meeruren alsnog in rekening te brengen, conform 2.. 3.. Overeenkomst.. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering is aangevangen.. 4.. Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van zaken.. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt, zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van/over de wederpartij.. Het is opdrachtnemer desalniettemin toegestaan e-mail zonder meer te gebruiken.. Onverminderd het hierboven en elders in deze dienstverleningsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken alsmede voor schade aan derden veroorzaakt door of voortvloeiende uit die zaken.. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, welke is te wijten aan diens opzet of grove schuld.. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer bij deze expliciet toestemming in het kader van de privacy-wet om de persoonsgegevens uit het dossier te gebruiken voor kantoordoeleinden.. 5.. Verzending.. De verzending van zaken zowel door opdrachtgever als ook door opdrachtnemer is voor risico van de opdrachtgever.. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor vertraagde of niet tijdige ontvangst, welke is te wijten aan diens opzet of grove schuld.. In geval de kosten van behoorlijke en tijdige verzending hoger zijn dan de gebruikelijke verzendkosten, is de opdrachtnemer gerechtigd deze kosten van verzending in rekening te brengen bij de opdrachtgever.. 6.. Termijn van nakoming.. De met de opdrachtnemer overeengekomen termijnen waarbinnen de prestatie van de opdrachtnemer moet plaatsvinden zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.. Bij niet tijdige nakoming van de overeengekomen prestatie dient de opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.. De opdrachtnemer is voor schade als gevolg van niet tijdige nakoming slechts aansprakelijk als deze te wijten is aan diens opzet of grove schuld.. Overschrijding van de prestatietermijn geeft de opdrachtgever geen recht tot weigering van zaken en/of diensten.. 7.. Reclames.. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde opdracht direct na het gereed komen ervan in ontvangst te nemen.. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de uitgevoerde opdracht.. Eventuele reclames moeten aangetekend geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde c.. q.. gepresteerde onder overlegging van bewijs dat de klacht betrekking heeft op het door de opdrachtnemer geleverde c.. gepresteerde.. De opdrachtgever, die het gepresteerde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de prestatie akkoord te hebben bevonden.. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het gepresteerde, van elke individuele toepassing, noch voor de adviezen van de opdrachtgever.. gebreken bij  ...   binnen 15 dagen na factuurdatum.. Verrekening door de opdrachtgever is niet toegestaan.. Alle buitengerechtelijke kosten met betrekking tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever en zijn gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incasso tarief, met een minimum van 150,--.. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaats gevonden hebbende prestaties, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.. 10.. Eigendomsvoorbehoud.. De eigendom der prestaties en het auteursrecht van de opdrachtnemer blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoedingen terzake van geleverde prestaties inclusief voorafgaande opdrachten zal hebben voldaan.. In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer de keuze tussen terugvordering van de geleverde prestaties of het vorderen van het verschuldigde bedrag.. 11.. Retentierecht.. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat - indien bijvoorbeeld het door de opdrachtnemer gepresteerde bestaat uit begeleiden en het verzorgen van gedeeltelijke of volledige administraties van particulieren alsook van ondernemingen en rechtspersonen - de opdrachtnemer het recht heeft om in geval van niet tijdige betaling van facturen en declaraties van opdrachtnemer, de administratieve bescheiden, alsook het gepresteerde onder zich te houden totdat alle kosten zijn voldaan.. Het recht van retentie behoudt de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren.. In geval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging is de opdrachtgever gehouden hiervan zo snel mogelijk kennis te geven aan opdrachtnemer.. Ten aanzien van het hiervoor erkende recht van retentie verbindt de opdrachtgever zich om het voornoemde recht van retentie niet aan te tasten.. De opdrachtnemer kan nimmer door de opdrachtgever in vrijwaring worden geroepen ten aanzien van aanspraken welke derden mogen hebben met betrekking tot het in dit artikel erkende retentierecht van opdrachtnemer.. 12.. Annuleringen.. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten en gederfde winst te vergoeden.. 13.. Aansprakelijkheid.. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de door assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal hetgeen waarvoor de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.. In afwijking van hetgeen onder 13.. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden honorariumgedeelte.. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:.. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;.. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;.. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde diensten door of namens opdrachtgever, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de opdrachtgever en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan te gevolge van samenstellings- en of andere fouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.. 14.. Geschillen.. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever te adiëren.. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing..

  Original link path: /algemene-voorwaarden
  Open archive

 • Title: Bors Advocatuur - Routebeschrijving
  Descriptive info: Om ons kantoor te bereiken kunt u gebruik maken van onderstaande ANWB Routeplanner.. U maakt dan binnen enkele ogenblikken een routebeschrijving van uw lokatie naar ons kantoor..

  Original link path: /routebeschrijving
  Open archive

 • Title: Bors Advocatuur - Links
  Descriptive info: Hier vind u een overzicht van interessante links.. Raad voor Rechtsbijstand.. Aandelenlease.. Externe links..

  Original link path: /links
  Open archive

 • Title: Links
  Descriptive info: Links.. Raad voor Rechtsbijstand.. De Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand in het hofressort Amsterdam.. Dat zijn de provincies Noord-Holland en Utrecht.. Gedepubliceerd.. Filterveld.. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen..

  Original link path: /links/23-rvr
  Open archive

 • Title: Links
  Descriptive info: Aandelenlease.. De Stichting Platform Aandelen Lease (.. PAL.. ) is een gratis belangenbehartiger en informatie centrum.. Door u gedane donaties zorgen ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen.. Ruim drie jaar hebben wij ervaring met belangenbehartiging en hulpverlening op aandelenlease gebied.. Ook in de politiek en de media hebben wij een goede relatie opgebouwd en vindt er regelmatig overleg plaats en informatie verstrekking.. Onze website is de grootste database op het gebied van aandelenlease en ruim 70 geselecteerde en ervaren advocatenkantoren op het gebied  ...   die in de media verschijnen over aandelenlease, alle uitspraken van rechtbanken en klachtencommissies, een Agenda met belangrijke gebeurtenissen en diverse belangrijke documenten die van belang kunnen zijn voor uw rechtszaak.. Een team van vrijwilligers staat klaar om u te informeren, steun te geven en om uw belangen te behartigen in uw strijd tegen de aanbieders van aandelenlease contracten.. Stichting Platform Aandelen Lease.. De Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) is een gratis belangenbehartiger en informatie centrum.. Ruim drie jaar hebben wij ervaring met belangenbehartiging en hulpverlening..

  Original link path: /links/24-aandelenlease
  Open archive

 • Title: Links
  Descriptive info: Externe links.. Advocaat Startmenus.. Domein Registratie.. Linksnaar.. nl.. Zoek en vindt alles.. Pageone.. Link aanmelden Vindnu.. com.. Goedkoop Inrichten.. Advocaten Webgids.. Een overzicht van de beste sites op het web.. Linkparadijs.. De site die je niet links laat liggen.. Web.. zoek-start.. Worldlinksite..

  Original link path: /links/25-externe-links
  Open archive •  


  Archived pages: 9